اعمال ما تقدم اعمالی است كه تاثیر آن بر نامه اعمال فرد وپرونده پاداش و یا جزاء آن تا زمان زندگی و حیات فرد است و پس از مرگ او این اعمال دیگر تاثیری بر كارنامه روز قیامت فرد ندارند مثل غیبت یا دروغ


اما
اعمال ما تاخر اعمالی است كه حتی پس از مرگ افراد نیز ثواب یا جزاء آن ، عذاب یا بخشش گناهان در قیامت را برای فرد به دنبال دارد مثل ساختن مدرسه یا مسجد و یا...... كه مثلا هر شخصی كه در آن مسجدنماز بخواند ثوابی از آن نماز به روح متولی آن می رسد و یا برعكس آن قاچاقچی كه افراد را معتا كرده تا روزی كه خانواده فرد معتاد شده در آتش این اعتیاد زجر می كشند عذابی بر كارنامه گناهان فرد نوشته می شود