اعمال ما تقدم اعمالی است كه تاثیر آن بر نامه اعمال فرد وپرونده پاداش و یا جزاء آن تا زمان زندگی و حیات فرد است و پس از مرگ او این اعمال دیگر تاثیری بر كارنامه روز قیامت فرد ندارند مثل غیبت یا دروغ

اعمالی كه آثار ونتایج آنها محدود به دوران عمر انسان می باشند وبا مرگ او پرونده ی آنها نیز بسته می شود" اثار ما تقدم" و اعمالی كه آثارشون حتی بعد از كوچ انسان از این جهان از بین نمی رود وبا مرگ پرونده شون بسته نمیشه و آثار مثبت یا منفی آنها در حیات برزخی نصیب او می شه "آثار ما تأخر "گفته میشه .
برای مثالی كه زدید جای شبهه گذاشتید . اعمالی كه برای دسته ی اول قید می شه اعمال خنثی هستند .مثل خوردن و آشامیدن و خوابیدن برای رفع نیاز وكسب انرژی ...كه البته اگر آن هم با نیت خاصی همراه شد جنبه ی دوم را بخود اختصاص می دهد .
به عنوان مثال كسی كه در زندگی دنیوی امور خیری را بنیان گذاری كرده است نتایج Lعنوی این عمل در حیات برزخی نصیب او می گردد یعنی سبب برخورداری از مواهب خداوندی وحتی بخشش پاره ای از خطاهای او می شود .
عكس قضیه نیز صادق است ؛ كسی كه بدعتها وروشهای غلطی را بنیان گذاری یا تقویت می كند ؛ در همه ی نتایج سوئی كه این بدعتها در زندگی فردی یا اجتماعی افراد برجای می گذارند؛ سهیم وشریك است از قبیل مدسازی ها؛ آداب و رسوم غلط در امر ازدواج ؛ نشر خرافات ؛ ایجاد انحرافات فكری در دیگران ؛ گسترش بی عفتی و بی بندوباری ؛ توسعه ی اعتیاد به مواد مضر و مخدر و ... كه همگی تا مدت زمان بسیار طولانی آثار ونتایج شومی در زندگی مادی و معنوی انسانها برجای می گذارند وسرچشمه ی بدبختی های فراوانی در جامعه می گردند.
خداوند در قرآن كریم توجه انسان را به این نكته ی اساسی جلب نموده و می فرماید :

"وَ نَكتُبُ مَا قَدَمـــوا وَ آثَرَهُم"

یعنی ما تمامی اعمالی را كه شخص انجام داده و پیش فرستاده است ؛ با تمامی آثار آینده ی آن ؛ همه را ثبت می كنیم . و در جای دیگر می فرماید :

یُنَبـــؤُ الانسانُ یَومَئِــذٍ بِمــا قَدَمَ وَ أَخَر قیامت/13
آن روز انسان از آنچه پیشاپیش فرستاده و آنچه به آینده موكول كرده باخبر شود.


علاوه بر آن ؛ اعمال خیری كه بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند ؛ در سرنوشت آنها در عالم برزخ مؤثر است از قبیل طلب مغرفت ؛ دعای خیر ؛ انفاق ؛ اعمال صالحه و ... كه همه در بخشش گناهان وبالا رفتن مقام معنوی آنها اثر دارد . نفرین و طلب عذاب و طلب عذاب نیز( در صورتی كه به حق بوده باشد) در افزایش شقاوت وعذاب آنها مؤثر است.غیبت یا دروغ از گناهان كبیره در دین اسلام شمرده شده است لذا آثار ماتقدم اعمال انسان را در بر دارد .التماس دعا: